صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هادرباره ماتماس با ماEnglish
رژيم هاي بين المللي، كشورهاي اسلامي و موضوع منع شكنجه

رژيم هاي بين المللي، كشورهاي اسلامي و موضوع منع شكنجه

چکیده

هدف از تحقیق پیش رو پاسخی است به سئوال اصلی تحقیق که چرا کشورها به معاهدات حقوق بشری که کنوانسیون منع شکنجه تنها یکی از آنهاست می پیوندند و به تحدید حاکمیت خود تن در می دهند؟ در تعامل با کنوانسیون های حقوق بشری چون کنوانسیون منع شکنجه که ماهیتی سیاسی- حقوقی دارند چه چارچوب تحلیلی می تواند فهم صحیحی از چرایی پذیرش حاکمیت ها در قبال این معاهدات به دست دهد؟ یا تعمیم پرسش در سطحی فراتر، چرا اساسا کشورها به معاهدات بین المللی می پیوندند و اینکه در انتخاب معاهدات و پیوستن به آنها چگونه عمل می کنند؟

 

روش تحقیق پیش رو تا حدی تاریخی است چرا که از طریق بررسی اسناد موجود، به موضوعی معین که در گذشته اتفاق افتاده می پردازد. تا حدی نیز توصیفی است چرا که تا حدودی به توصیف و گزارش کردن وقایع بر اساس اسناد می پردازد و البته اساسا علّی است زیرا که به چرایی یک رویداد (پیوستن به معاهدات) می پردازد و درصدد آن است که متغیرها و عواملی که سبب آن شده اند شناسایی کند.

 

کشورها با پیوستن به کنوانسیون های حقوق بشری مانند کنوانسیون منع شکنجه، اصول و هنجارهای جهانشمول آن، که شکل دهنده گفتمان غالب بین المللی هستند و عموما ماهیتی سیاسی دارند را به کمک موازین و سازوکارهای تعبیه شده در درون همان رژیم خاص که عموما ماهیتی حقوقی دارند، تحت کنترل درآورده، متناسب با ضروریات، مقتضیات و ترجیحات حاکمیتی خود به تنظیم آن می پردازند. از این روی هر چه اصول و هنجارهای یک رژیم مانند رژیم منع شکنجه از قابلیت جهانشمولی بیشتری برخوردار باشد اشتیاق حاکمیت ها به پیوستن به معاهداتی که در ذیل آنها شکل می گیرد بیشتر می شود.

منو اصلی

صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.