صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هادرباره ماتماس با ماEnglish
كنوانسيون منطقه اي 1978 كويت براي همكاري درباره ...

كنوانسيون منطقه اي 1978 كويت براي همكاري درباره حمايت و توسعه محيط زيست دريايي و نواحي ساحلي در برابر آلودگي: نارسايي ها و ناكارآمدي ها

چکیده

اهمیت روزافزون مصادیق حقوق دریاها در حوزه های فنی نظیر آلودگی دریایی در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست از یک سو و رویکرد ضعیف نسبت به حفظ اکوسیستم آسیب پذیر خلیج فارس و وضعیت خاص و حساس این دریای نیمه بسته از سوی دیگر انگیزه ای شد تا ضعف ها و نقائص سازوکار حقوقی موجود برای حفظ محیط زیست خلیج فارس مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور سازوکارها و نحوه ی همکاری زیست محیطی کشورهای منطقه- ی خلیج فارس در چارچوب کنوانسیون کویت و سازمان منطقه ای آن مورد بازنگری قرار گرفته و عواملی که منجر به ضعف عملکرد این سازوکار می گردد، بررسی شود. هدف اصلی این پایان نامه ارائه ی تصویری روشن از آلودگی دریایی و دلایل عدم موفقیت کامل تلاش هایی است که برای کنترل این پدیده از طرق حقوقی صورت گرفته است. از طرفی برای اینکه تحقیق حاضر جنبه ی کاربردی خود را نیز حفظ کند، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت ارائه می- شود.

روش بررسی در این پژوهش، روش تبیینی با ارائه ی طریق است. این پژوهش به دنبال علت یابی حقوقی برای پدیده ی مورد مطالعه می باشد و پس از ریشه یابی درصدد است تا با ارائه ی طریق و راهکار، نحوه ی مواجهه با مسئله را نشان دهد. روش گردآوری داده ها روش اسنادی بوده، به این ترتیب که در جریان تحقیق از طریق رجوع به منابع کتابخانه ای، اینترنتی و در مواقع لازم از طریق مصاحبه با کارشناسان گردآوری شده است و از آنجایی که مرور برخی کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی مرتبط با محیط دریا برای حفظ کیفیت قابل قبول راه حل های ارائه شده مفید و لازم تلقی می شود، مفاد آنها مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کنوانسیون منطقه ای 1978 کویت برای همکاری درباره ی حمایت و توسعه ی محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی در برابر آلودگی در سه بعد شکلی، محتوایی و اجرایی قابل تحلیل و نقد است. همچنین راهکارهایی برای جبران برخی ضعف های کنوانسیون کویت و افزایش کارآمدی آن ارائه شده است که این راهکارها نیز دسته بندی شده و ذیل سه عنوان شکلی، محتوایی و اجرایی آمده است.

منو اصلی

صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.