صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هادرباره ماتماس با ماEnglish
سياست خارجي فرانسه در آفريقا ...

چکیده

سیاست خارجی قدرت هاي بزرگ همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه روابط بین الملل محسوب می شود. آن چه در

وهله اول در مطالعه سیاست خارجی این دسته از قدرت ها مهم می نماید، رابطه یک سویه آن ها با کشورهاي هدف بوده است؛

که پدیده استعمار اصطلاحاً معطوف به این نوع از رابطه است. عدم توازن میان قدرت هاي بزرگ و کشورهاي توسعه نیافته، به

روابط میان این دو بلوك ماهیتی یک جانبه و سلطه آمیز بخشیده است. نامگذاري برخی از حوزه هاي جغرافیایی به حیاط

خلوت، بیانگر نوع نگاه قدرت هاي بزرگ به حوزه هاي اخیر است. چنان که آمریکاي لاتین، آسیاي مرکزي و آفریقا در ادبیات

روابط بین الملل، به ترتیب موسوم به حیاط خلوت آمریکا، شوروي (و اکنون روسیه) و فرانسه بوده اند. قدرت هاي بزرگ همواره

سعی کرده اند نفوذ خود را در حیاط خلوتشان حفظ کنند؛ تا از این رهگذر برگ برنده اي در معادلات بین المللی قدرت داشته

در حیاط خلوت ها پایدار نبوده است و قدرت هاي دیگر هم همواره در تلاش بوده اند i باشند. اما وضعیت تک قدرت محوري

که نفوذ خود را در نقاط مختلف تنوع ببخشند. بدین ترتیب تحت تأثیر تغییرات ساختاري در روابط بین الملل و توزیع مجدد

قدرت، قدرت ها خواهان ایفاي نقش جدید متناسب با قابلیت هاي خود هستند. در این میان مهم ترین تهدید متوجه قدرت

مسلط بر هر یک از حیاط هاي خلوت می شود. چنین رویه اي، تغییر رویکرد و راهبرد آن ها را در قبال حوزه هاي تحت سیطره

ضرورت می بخشد.

فرانسه پایدار ترین قدرت خارجی در آفریقا از زمان آغاز روند استعمار بوده است و توانسته با اتخاذ سیاست هاي هدفمند،

نیمی از آفریقا را به فرانسه وابسته کند؛ اصطلاح فرانکوفون آفریقا بیانگر همین سیاست است. پیوند عمیق میان حاکمیت

فرانسه و دولت هاي آفریقایی نوعی از روابط ارباب رعیتی میان فرانسه و کشورهاي فرانکوفون آفریقایی پدید آورده است که

این روند تا انتهاي جنگ سرد تداوم داشت. آغاز عصر جدیدي از روابط بین الملل و ظهور ساختار جدید نظام بین الملل و توزیع

مجدد قدرت، بیانگر این مهم بود که راهبرد هاي پیشین براي اعمال نفوذ و ابقا در حیاط خلوت، دیگر در ساختار جدید پاسخگو

نخواهد بود و فرانسه براي ابقا و حفظ نفوذ خود در آفریقا، ناگزیر بود تغییراتی در راهبرد خود لحاظ کند. در این برهه زمانی،

نقش آمریکا در تحولات آفریقا بیشتر شد. رویکرد اقتصادي آمریکا به آفریقا و توجه به بخش هاي سرمایه گذاري، نفت و

ارتباطات به ویژه در حوزه فرانکوفون آفریقا، به این معنا بود که این قدرت برتر در ساختار جدید نظام بین الملل، انحصارگرایی

مهم ترین هدف فرانسه تلقی شود. اما با « بقا در حیاط خلوت » فرانسه در آفریقا را نخواهد پذیرفت. شرایط جدید ایجاب می کرد

راهبرد سنتی و یک جانبه گرایانه پیشین خود، نمی توانست در ساختار جدید به آن هدف برسد؛ فلذا تلاش کرد راهبرد خود را

تغییر دهد. به این ترتیب، در این پژوهش، در پی بررسی این تغییرات هستیم.

i . Unipower- Dominance

منو اصلی

صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.