جهاني شدن اقتصاد و منطقه گرايي در آمريكاي لاتين

جهاني شدن اقتصاد و منطقه گرايي در آمريكاي لاتين

چکیده

آمریکای لاتین نیز به مانند سایر مناطق جهان، از دهه­ی 1990 شاهد پیشروی هم زمان دو فرآیند جهانی شدن اقتصاد و منطقه­گرایی می باشد. لذا پژوهش پیش رو می کوشد تا نحوه­ی تعامل و نوع ارتباط جهانی شدن اقتصاد و منطقه­گرایی را در آمریکای لاتین مورد بررسی قرار داده و از این رهگذر نحوه­ ی عملکرد منطقه­گرایی در مقابل جهانی شدن را به آزمون بگذارد. به این منظور ابتدا جهانی شدن اقتصاد در آمریکای لاتین و نحوه ی ادغام این منطقه در اقتصاد جهانی بررسی می شود و سپس با اشاره به تاریخچه ی منطقه­گرایی در آمریکای لاتین، عملکرد این فرایند در منطقه مورد تحلیل قرار می گیرد و در نهایت با اطلاعاتی که از این دو مبحث به دست می آید در بخش پایانی رابطه و نوع تعامل این دو فرآیند به معرض تحلیل گذاشته می شود.

پژوهش حاضر با رد رویکرد تقابل میان جهانی شدن اقتصاد و منطقه گرایی باز (نومنطقه­گرایی) بر این باور است که فرآیند منطقه­گرایی باز در آمریکای لاتین مرحله ی مقدماتی جهانی شدن اقتصاد می باشد و به عنوان نیروی تعدیل کننده ی جهانی شدن اقتصاد و همراستا با آن می کوشد تا از طریق افزایش رقابت­پذیری اقتصادی، جایگاه منطقه در اقتصاد جهانی را بهبود بخشد. بنابراین این دو فرآیند در آمریکای لاتین با هم در تعامل سازنده بوده و از هم جدایی ناپذیرند.

منو اصلی