صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هادرباره ماتماس با ماEnglish
چرایی تحول مفهوم مداخله بشر دوستانه به مفهوم مسئولیت حمایت

چرایی تحول مفهوم مداخله بشر دوستانه به مفهوم مسئولیت حمایت

چكيده

مسئوليت حمايت مفهوم نو ظهوري است كه توانسته به سرعت بخشي از ادبيات روابط و حقوق بين الملل را به خود اختصاص دهد. اهميت اين مفهوم به دليل ارتباط آن با حاكميت كشور ها است. اين مفهوم، حاكميت كشورها را نقض مي نمايد و مداخله گرانه است، موضوعي كه بسياري از كشورها به خصوص كشورهاي جهان سوم نسبت به آن حساس و مخالف هستند. بنابراين اين مفهوم در ارتباط مستقيم با دنياي واقعي سياست كه نيازمند تصميم گيري و تصميم سازي است قرار دارد. با اين توضيحات مشخص مي گردد كه تا چه اندازه شناساندن اين مفهوم مهم است.در اين جهت پايان نامه حاضر سعي نموده است كه علل تحول مفهوم مداخله بشردوستانه به مفهوم مسئوليت حمايت را مورد بررسي و تبيين قرار دهد. اين گونه به نظر مي رسد كه تحول اين دو مفهوم معلول دسته ديگري از تحولات در جامعه بين الملل مي باشد كه در عصر پس از جنگ سرد سرعت گرفته است. اين تحولات مستلزم داشتن چشم انداز جديدي به مفاهيم بنيادي روابط بين الملل هستند. بر اين اساس مي توان گفت كه مسئوليت حمايت پاسخي به تحولات جاري در عرصه بين الملل يعني تحول مفاهيم حاكميت، امنيت، حقوق بشر و جنگ، اجراي ناقص مفهوم مداخله بشردوستانه و ايجاد مفهوم جديد دولت هاي ناتوان است. نويسنده بر اين باور است كه مداخله در طول زمان دچار تحول شده و اين تحول در سال 2001 با يك پوست اندازي اسمي همراه بوده است. اين پوست اندازي اسمي با توجه به چالش هاي اين مفهوم مفيد به نظر نمي رسد.

منو اصلی

صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.