صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هادرباره ماتماس با ماEnglish
پيامدهاي تعديل ساختاري در آمريكاي لاتين

چکیده

پژوهش حاضر با مد نظر قرار دادن اهمیت راهبردهاي توسعه اي و اقتصادي و نیز بررسی دقیق تجربه دیگر کشورها براي

شناخت بهتر راهبردهاي مزبور به سیاست هاي تعدیل ساختاري و پیامدهاي آن در آمریکاي لاتین می پردازد. در این راستا روش

مورد استفاده در پژوهش تحلیلی- توصیفی بوده و از نظریه "حکمرانی خوب" به عنوان چهارچوب نظري استفاده شده است.

سیاست هاي مزبورکه اوایل دهه 1980 و به طور مشخص از بحران بدهی ها ( 1982 ) در آمریکاي لاتین به اجرا گذاشته شده

است، تجربه متفاوت و گوناگونی را به نمایش گذاشته است. کشورهاي مذکور با شرایط متفاوت، اهداف و انگیزه مختلف سیاست

هاي مزبور را به اجرا گذاشته و به تبع آن به دستاوردهاي مختلفی رسیدند. در این راستا پیامدهاي سیاست تعدیل در 3 بعد

اقتصادي،سیاسیواجتماعیقابلتوجهاست بهطورکلیپیامدهاياقتصاديوسیاسیدردرازمدتقرینموفقیتبودهولیدربعد اجتماعیاثارمنفیبیشترآشکارگردید بنابرایندستاوردمتفاوتکشورهايقارهمبیناینمسالهاستکهسیاستهايتعدیلفینفسهموجبتوسعهویاعقبماندگینگردیدهبلکهنتایجحاصلهازآنبهمسایلیهمچوننحوهاجرا،نهادها،نظامسیاسی،قوانین،تداوماصلاحاتونیروهايانطباقدرکشورهايمزبوربستگیدارد

منو اصلی

صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.