روابط عمومی

روابط عمومی دانشکده در راستای نگرش جدید به نقش توسعه یافته و جایگاه خویش در ساختار دانشکده و کمک به مجموعه اهداف و فعالیت های آن در درجه اول به امر ساماندهی اطلاعات و اطلاع رسانی همت گماشت و در این راستا اقدام به طراحی پایگاه الکترونیکی مستقل نمود. پایگاه الکترونیکی جدید علاوه بر تغییرات گرافیکی در قسمت های مختلف، به لحاظ محتوایی منعکس کننده برنامه ها و فعالیت های دانشکده از جمله اطلاعیه های دوره های آموزشی برای مخاطبان داخلی و خارجی می باشد. روابط عمومی همچنین پاسخگویی به مراجعات و هماهنگی با رسانه های عمومی را بر عهده دارد.
روابط عمومی هنر برقراری ارتباط در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبان و همچنین زمینه سازی برای دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان برای حرکت در مسیر آن است. به عبارت دیگر روابط عمومی هنر مردم داری است. روابط عمومی تمامی تلاش خود را معطوف تنظیم روابط سازمان و مخاطب می کند، هوشمندانه سعی می نماید اهداف و برنامه ی سازمان با اتکاء به اصول اخلاقی و رسالت حرفه ای در قالب کار برنامه ای در جهت تحقق و حفظ منافع سازمان و مردم بکار بندد. وظایف روابط عمومی برقراری ارتباط صحیح و منطقی و اصولی با مخاطبان و همچنین اطلاع رسانی شفاف و روشن و دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان با بکار گیری روش و فنون مختلف می باشد.
روابط عمومی‌ در پی‌ ارتباط دو سویه‌ با مخاطب‌ بوده و صرفاً به‌ دنبال‌ اطلاع‌رسانی‌ نیست‌، بلکه‌ مکمل‌ این‌ فرآیند را اطلاع‌یابی می‌داند. در واقع‌، روابط عمومی‌ از طریق‌ اطلاع‌یابی‌ بر اهمیت‌ تأثیرپذیری‌ از افکار عمومی ‌صحه‌ می‌گذارد.
روابط عمومی، مجموعه‌ای از عملیات ارتباطی آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق است که با استفاده از شیوه‌های علمی و هنری به دنبال ارتباط با مردم و اطلاع یابی از نظرهای آنان، تجزیه و تحلیل گرایش‌های مخاطبان و افکار عمومی به منظور گفتگو با آنان برای رسیدن به تفاهم با کاربرد روش‌ها و ابزارهای ارتباطی نوشتاری، گفتاری، دیداری و شنیداری است.