اعضای حقوقی

1- جناب آقای دکتر حسین امیرعبداللهیان - وزیر امور خارجه و رییس هیئت امنا

2- جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی گل - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

3- جناب آقای دکتر محمدرضا دهشیری - رئیس دانشکده روابط بین الملل و دبیر هیئت امنا