معاونت آموزشی

فرم تایید اصلاحات پس از دفاع

برای دربافت فرم تأیید اصلاحات انجام شده پایان نامه از سوی هیأت داوران پس از دفاع دانشجو جهت انجام صحافی پایان نامه اینجا کلیک کنید.