معاونت آموزشی

رئیس اداره امور دانشجویی و فرهنگی و سرپرست امور آموزش

سرکار خانم کاشفی                 داخلی 3902
                                            edu@sir.ac.ir