امور فرهنگی

باسمه تعالی

 

همانطور که از نام بخش فرهنگی پیداست این بخش تلاش می کند که در امور گوناگون فرهنگی به نحو شایسته ای یاری رسان دانشجویان دانشکده باشد.

بعضی دانشجویان نیاز به مشاوره و راهنمایی در امور جاری خود دارند که با مراجعه به بخش، مذاکرات لازم انجام می شود.

بعضاً در قالب سفرهایی زیارتی الفت و انس بین دانشجویان شکل تازه تری بخود می گیرد و بخصوص در زندگی دسته جمعی آنان در خوابگاه مؤثر است.

برنامۀ اقامۀ نماز ظهر و عصر و برگزاری مراسم دینی با مناسبت های مختلف یکی دیگر از برنامه های بخش فرهنگی است.

و بالاخره برگزاری سمینارهای هفتگی در قالب موضوعات گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از اقدامات سودمند بوده است.