دبیرخانه و مکاتبات

دبیرخانه:

دبیرخانه دانشکده روابط بین الملل زیر نظر معاون اجرایی و دانشجویی انجام وظیفه می نماید.

اهم فعالیتهای بخش دبیرخانه به شرح زیر می باشد:

  1. 1.صدور نامه ها از طریق سیستم اتوماسیون اداری ( کلیه نامه ها پس از امضای رییس دانشکده در دبیرخانه ثبت و به سایر ادارات و یا سازمان ها ارسال می شود. نامه های مربوط به وزارت متبوع از طریق سیستم اتوماسیون اداری و نامه های مربوط به سایر سازمان ها از طریق پست ارسال می شود).

( کد مکاتباتی دانشکده 230 می باشد که علامت مشخصه دانشکده می باشد )

  1. 2.ثبت نامه های وارده از طریق سیستم اتوماسیون اداری ( کلیه نامه ها پس از ورود به دانشکده به دبیرخانه ارجاع می شود. در دبیرخانه نامه ثبت و برای ریاست دانشکده ارسال می شود).
  2. 3.انجام امور مربوط به دریافت، توزیع و ارسال کلیه مکاتبات وارده و صادره
  3. 4.انجام امور مربوط به دریافت، توزیع و ارسال کلیه بسته های پستی
  4. 5.ارسال نمابر
  5. 6.انجام امور مربوط به مراجعه به اداره دبیرخانه وزارت امور خارجه و زمان بندی آن از نظر دریافت و یا ارسال نامه های مربوطه
  6. 7.انجام امور مربوط به بایگانی مطابق دستورالعمل مربوطه. ( کلیه نامه بر اساس طبقه بندی موضوعی در دانشکده بایگانی می شوند. علاوه بر بایگانی موضوعات کاری، هر شخص دارای پرونده پرسنلی جداگانه جهت بایگانی نامه های فردی خود می باشد)
  7. 8.انجام امور مربوط به تحریرات
  8. 9.انجام امور مربوط به تفکیک اوراق و اسناد با همکاری اداره کل اسناد و با همکاری اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی برابر آیین نامه اجرایی مربوطه
  9. 10.اقدام در زمینه کلیه امور مربوط به بایگانی راکد

مسئول دبیرخانه: سرکار خانم احمدی

شماره داخلی:3900