معرفی زبان های بین المللی

گروه زبانهای بین المللی دانشکده روابط بین الملل از پنج بخش تشکیل شده است. این بخش ها عبارتند از : بخش زبان انگلیسی، بخش زبان عربی، بخش زبان فرانسه، بخش زبان اسپانیایی، و بخش زبان روسی.


بخش زبان انگلیسی
در این بخش دروس زبان انگلیسی عمومی و تخصصی در چهار ترم به شرح ذیل به دانشجویان دانشکده آموزش داده می شود. دروس زبان انگلیسی به شرح ذیل می باشد.


سطوح آموزش زبان انگلیسی عمومی در گروه زبانهای بین المللی دانشکده روابط بین الملل وزرات امور خارجه:

الف: انگلیسی پایه یا مقدماتی
1- انگلیسی مقدماتی 1 American English File ( Starter)

ب: انگلیسی متوسط پائین (Lower Intermediate)
1- American English File 1

پ: انگلیسی متوسطه(Intermediate)
1- American English File 2

ت: انگلیسی متوسط بالا (Upper Intermediate)
1- American English File 3

ج: انگلیسی پیشرفته( Advanced English)
1- American English File 4

برنامه آموزش دروس انگلیسی تخصصی

1- خواندن و درک مفاهیم متون مطبوعات انگلیسی زبان داخلی 1 (Domestic Press 1)
بریده جراید انگلیسی زبان داخلی به همراه 400 واژه علوم سیاسی و بین المللی و نوارهای وئدئوئی و صوتی خبری خارجی

2- خواندن و درک مفاهیم متون مطبوعات انگلیسی زبان داخلی 2 (Domestic Press 2)
بریده جراید انگلیسی زبان داخلی به همراه 400 واژه علوم سیاسی و بین المللی و نوارهای وئدئوئی و صوتی خبری خارجی

3- خواندن و درک مفاهیم متون مطبوعاتی بین المللی1 (International Press 1) 
بریده جراید خارجی به همراه 400 واژه علوم سیاسی و بین المللی و نوار

4- خواندن و درک مفاهیم متون مطبوعاتی زبان خارجی 2 (International Press 2)
بریده جراید خارجی به همراه 400 واژه علوم سیاسی و بین المللی و نوار

5- متون مطبوعات شفاهی 1 ( اخبار رسانه های خبری از قبیل Press TV, CNN, BBC, etc)

6- متون مطبوعات شفاهی 2( اخبار رسانه های خبری از قبیل Press TV, CNN, BBC, etc)

7- خواندن و درک مفاهیم متون کتب علوم سیاسی و روابط بین المللESP of Inter. R. 1) 1)
دو بخش از کتب علوم سیاسی به همراه 500 واژه مرتبط و نوار

8- خواندن و درک مفاهیم متون کتب علوم سیاسی و روابط بین المللESP of Inter. R. 2) 2)
دو بخش از کتب علوم سیاسی به همراه 500 واژه مرتبط و نوار

9- خواندن و درک مفاهیم متون حقوقی,کنسولی و قراردادهای بین المللی (ESP of Inter. L. 1)
کتب حقوقی, قراردادها,معاهدهها به همراه 500 واژه مرتبط

10- خواندن و درک مفاهیم متون حقوقی,کنسولی و قراردادهای بین المللی (ESP of Inter. L. 2)
کتب حقوقی, قراردادها,معاهدهها به همراه 500 واژه مرتبط

بخش زبان فارسی
این بخش خاص تدریس زبان فارسی به دیپلماتهای مقیم تهران، دانشجویان خارجی زبان فارسی، خبرنگاران خارجی، محققین و پژوهشگران خارجی علاقمند به فرهنگ ایران و زبان فارسی می باشد. اطلاعت جامع بخش زبان فارسی بصورت جداگانه در پوشه بخش زبان فارسی بیان گردیده است.