معاونت آموزشی

معاونت آموزشی

سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی
جناب آقای دکتر رضا موسی زاده


1. سوابق علمی:
- دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه لیون 3 - فرانسه ( 1991).
- کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه لیون 3- فرانسه( 1987).
- کارشناسی ارشد امنیت بین الملل و دفاع از دانشگاه گرنوبل 2- فرانسه. (1990)

2. مسوولیت اجرایی:
- رییس اداره آموزش دانشکده روابط بین الملل ( از 11/2/1373 لغایت 30/7/1380)
- مدیر گروه دیپلماسی و سازمان های بین المللی ( از 6/2/1379 لغایت30/7/1380)
- نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، لاهه ( از 1/8/1381 لغایت 30/7/1383)
- مدیر گروه دیپلماسی و سازمان های بین المللی ( از 1/7/1385 لغایت 30/9/1385)
- معاونت آموزشی دانشکده ( از 14/6/1385 تا کنون)

3. سوابق پژوهشی:
• تالیف کتاب:
1. حقوق بین الملل عمومی، نشر میزان، چاپ بیستم،1391.
2. سازمان های بین المللی، نشر میزان، چاپ هجدهم، 1390.
3. حقوق اداری، نشر میزان، چاپ دوازدهم ، 1389.
4. حقوق معاهدات بین المللی، نشر میزان، چاپ چهارم، 1388.
5. اصلاحات سازمان ملل متحد و راهبرد جمهوری اسلامی ایران (تدوین و گردآوری) ، مرکز تحقیقات استراتژیک، چاپ دوم، 1385.
6. نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی، موسسه ابرار معاصر تهران، مهر ماه 1383.
7. مالیه عمومی، نشر میزان، چاپ نهم، 1390.
8. حقوق سازمان های بین المللی : حقوق شورای امنیت ، نشر میزان ، 1389.
9. دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران (گردآوری و تدوین) ، پژوهشگاه تحقیقات استراتژیک ، 1390.
10. ساده ساز حقوق بین الملل عمومی، نشر میزان ، زمستان 1389 .
11. ساده ساز سازمان های بین المللی ، نشر میزان ، بهار .1390.

• ترجمه کتاب :
1. نوربرت رولان، انسان شناسی حقوقی، نشر میزان، بهار 1390.

• مقالات فارسی:
1. مروری بر تحول مفهوم مسوولیت بین المللی، فصلنامه سیاست خارجی،مجله علمی - پژوهشی ، پاییز 1378.
2. نظام اروپایی حقوق بشر در پرتو کنوانسیون1950 رم، فصلنامه سیاست خارجی،مجله علمی- پژوهشی ، تابستان 1378.
3. .مفهوم کاربرد زور در طرح جدید اصلاحات سازمان ملل متحد، فصلنامه مطالعات بین المللی، پاییز 1384.
4. مفهوم اقدامات پیش دستانه در طرح جدید اصلاحات سازمان ملل متحد و دکترین امنیت ملی ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین الملل، در: اصلاحات سازمان ملل و راهبرد جمهوری اسلامی ایران، 1385.
5. حق بازگشت فلسطینی ها به سرزمین خود از دیدگاه حقوق بین الملل، مجله مطالعات منطقه ای، مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1381.
6. کمک های آمریکا به عراق از دیدگاه حقوق بین الملل، در: دعاوی ایران و آمریکا،موسسه ابرار معاصر تهران، مرداد 1383.
7. نگاهی تحلیل به کتاب شبکه عنکبوتی: اسرار تسلیح غیرقانونی توسط کاخ سفید، در: دعاوی ایران و آمریکا، موسسه ابرار معاصر تهران، مرداد 1383.
8. حق شرط ایالات متحده بر معاهدات حقوق بشری: همه برای یکی و یکی برای هیچکس، مجله سیاست خارجی (ویژه حقوق بین الملل)، 1386.
9. پذیرش اعضای جدید در پرتوی حقوق و رویه سازمان ملل متحد: با مروری بر نحوه پذیرش اسراییل، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مجله علمی - پژوهشی ، شماره 3 ، پاییز 1387 ، صص 295-271 .
10. بررسی و نقد رای دیوان اروپایی حقوق بشر در مقوله پوشش مذهبی در قضیه لیلی شاهین علیه ترکیه، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 4 ،زمستان 1386 ، 784-754 .
11. حمایت کیفری از امنیت متهم در پرتو اصول دادرسی عادلانه، فصلنامه حقوق و مصلحت ، شماره 4 ، پاییز 1385 .
12. جایگاه مقررات دولتی در نظام حقوقی ایران ، در : مجموعه مقالات همایش : دیوان عدالت اداری : صلاحیت قضایی و دادرسی اداری ، تهران : معاونت آموزشی پژوهشی دیوان عدالت اداری و دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ، 1388.
13. ایران در سازمان های بین المللی : مطالعه موردی دیوان بین المللی دادگستری ، در : مجموعه مقالات همایش، سید علی طباطبایی ( تدوین و گردآوری ) : ایران و سازمان های بین المللی در ابتدای هزاره سوم ، تهران : پژوهشگاه تحقیقات استراتژیک ، 1388.
14. استدلالات دیوان بین المللی دادگستری در رد ایرادات وارده بر صلاحیت و رسیدگی ماهوی به قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین ، در : مجموعه مقالات همایش: " نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل ، تهران ، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ، 1389.
15. الحاق کشورهای اروپایی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی : موانع ، راهکارها و آموزه ها ، در : رضا موسی زاده ( گردآوری و تدوین ) ، جمهوری اسلامی ایران و دیوان کیفری بین المللی ، تهران : پژوهشگاه تحقیقات استراتژیک ، 1390.
16. مبارزه با تروریسم و نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر : مطالعه موردی انگلستان و اسپانیا ، مجله سیاست خارجی ، زمستان 1390.
17. نقش شورای امنیت در ارتباط با جنایت تجاوز در پرتوی کنفرانس بازنگری کامپالا ،فصلنامه بررسی های حقوقی ، دانشگاه پیام نور ، سال اول، شماره اول ، بهار 1390.
18. ابعاد حقوقی چالش های مالکیت فکری در علوم و فنآوری ها ژنتیک ، فصلنامه دیدگاههای حقوقی ، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، سال پانزدهم، شماره های 51 و 52 ، پاییز و زمستان 1389 .
19. تعریف جنایت تجاوز در پرتوی قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ( ژوئن 2010) ، فصلنامه راهبرد ، مجله علمی - پژوهشی ، شماره 63 ، تابستان 1391.
20. نقش شورای امنیت در ارتباط با جنایت تجاوز در پرتوی کنفرانس بازنگری کامپالا ،مجله حقوق بین الملل ، دانشگاه شیراز ، ( در دست چاپ).

• تالیف مقاله انگلیسی:
1. The Islamic View on International Criminal Law, International Studies Review, Summer 2005.
2. Intellectual Property Rights of Non-biotechnology in Trade Related Aspects of Intellectual Property Agreements ( TRIPS ), Indian Journal of Science and Technology , ISI , Vol.5,No.S3 (Mar 2012).


• برگزاری دوره های آموزشی:
1. مدیر دوره آموزشی "حقوق بین الملل محیط زیست"، دی ماه 1379.
2. مدیر سمینار بین المللی " سازمان ملل متحد و هزاره سوم"، تیر ماه 1380
3. مدیر کارگاه آموزشی، تحولات سازمان های بین المللی در آغاز قرن بیست و یکم تیر ماه 1386.
4. مدیر کارگاه آموزشی، تحولات حقوق بین الملل بشردوستانه، 14 - 13 آذر ماه 1386./م