مدیر گروه زبانهای بین المللی

سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی
بسمه تعالی

مشخصات شخصی

نام و نشان: حسین صمدی بهرامی

وضعیت استخدامی: عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین المل وزارت امورخارجه

رئیس گروه زبانهای بین المللی و زبان فارسی دانشکده روابط بین الملل

نام پدر: جهانگیر

متولد: 1336/12/25 قریه شیزر طارم سفلی

شماره شناسنامه: 986

صادره: حوزه 9 قزوین

تحصیلات دنشگاهی

مدرک اخذشده

محل تحصیل

سال اخذ مدرک

1- دانشجوی دوره دکتری آموزش زبان انگلیسی

دانشکاه علامه طباطبائی

آماده به دفاع از پایان نامه

2- کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دانشگاه تربیت معلم تهران  

1371

3- کار شناسی زبان و ادبیات زبان انگلیسی

دانشگاه علامه طباطبائی        

1364

4- فوق دیپلم الکترونیک

دانشکده  علوم هوایی

1357

5- دیپلم زبان انگلیسی

انستیتو زبانهای خارجی

امریکا/تگزاس

1356

 

تجارب آموزشی و کاری

موضوع درس

محل

زمان تدریس

1- آواشناسی زبان انگلیسی

دانشگاه آزاد

1380-1375

 

2- ESP متون روابط بین الملل

دانشکده روابط بین الملل

1370-1380

3-ESP متون مطبوعاتی انگلیسی داخلی و بین المللی (PRESS1,2,3,)

دانشکده روابط بین الملل

1380-1372

4- ESP متون سیاسی/حقوقی

دانشکده روابط بین الملل

1380-1372

5- ترجمه توافهمنامه و توافقات علمی /اقثصادی و فرهنگی

سفارت جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان

1380-1384

6-ESP تربیت بدنی

دانشگاه تربیت معلم

1372-1370

7- مترجم دفتر حقوقی

دفتر حقوقی

1380-1370

8- انگلیسی عمومی و مطبوعاتی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

1380-1377

9- خواندن و درک مفاهیم 1و2و3

دانشگاه علامه و آزاد

1380-1375

10- دستورنگارش 1و2

دانشگاه آزاد

1380-1375

11- گفت وشنود آزمایشگاهی

دانشگاه آزاد

1375-1380

12- انگلیسی روابط بین الملل و علوم سیاسی و عمومی

دانشکده روابط بین الملل

1367 تاکنون

13- تدریس زبان فارسی

 

دانشکده روابط بین المل

1383 تا کنون

 

تجارب مدیریتی

مسئولیت

محل

زمان

1- مدیریت گروه زبانهای بین المللی و زبان فارسی

دانشکده روابط بین الملل

1377-1379

و از 1387 تا کنون

2- معاون گروه زبان انگلیسی

دانشکده روابط بین الملل

1377-1371

3- مدیر گروه زبان انگلیسی

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صالحان

1378-1379

4-طراحی و اجرای دوره های آموزش زبان انگلیسی برای مدیران

دانشکده روابط بین الملل و اداره کل آموزش وزارت امور خارجه

1380-1374

5- طراحی و اجرای آزمون های اعزام

دانشکده روابط بین الملل و اداره کل آموزش وزارت امور خارجه

79-1370

6-طراحی واجرای آزمون اعزام کلیه گروههای انگلیسی  

دانشکده روابط بین الملل و اداره کل آموزش وزارت امور خارجه

77و78و1379

7-همکاری درطراحی واجرای آزمون اعزام کلیه گروههای انگلیسی  

دانشکده روابط بین الملل و اداره کل آموزش وزارت امور خارجه

طی تمامی امتحانات اعزام انجام شده تا سال1380

8-ارائه مشاوره وطرح کلی آموزش زبان انگلیسی

سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی

1380-1377

 

فعالیت های پژوهشی

1- راهنمای پایان نامه

راهنمای پایان نامه دوره ی کارشناسی ( ترجمه تئوریهای روابط بین الملل) 1377 دانشکده روابط بین الملل

2- طراحی ساختار فرهنگ فارسی- ازبکی و تعریف آوا نگاری واژه ها و مشارکت در تهیه و تدوین آن

فرهنگ مذکور بالغ بر 540 صفحه و 20000 واژه می باشد. 2003

3-تهیه کتابچه ی " مراکز آموزش عالی جمهوری آزبکستان"

کتابچه ی مذکور که در 154 صفحه تهیه شده است حاوی کلیه ی اطلاعات لازم درباره تمامی مراکز اموزش عالی جمهوری ازبکستان می باشد. 2002

4- تهیه ی جزوه ی آموزش آواشناسی زبان انگلیسی

این جزوه برای تدریس آواهای موجود در زبان انگلیسی به دانشجویان مقطع کارشناسی تهیه شده و نواقص آن در طی چندین ترم تدریس درس مذکور در دانشگاه رفع شده و می شود به صورت یک کتاب به چاپ برسد.

5- تهیه طرح جامع آموزش زبان انگلیسی برای کلیه کارکنان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

طرح مذکور با توجه به نیاز کارکنان وزارت امور خارجه و جنبه های کاربردی زبان تهیه شده است

6- نماینده مطالعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان    

طی سالهای 1380 الی 1383 به عنوان نماینده مطالعاتی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان خدمت کرده و در تاسیس چهاراطاق زبان وفرهنگ فارسی در دانشگاه زبانهای خارجی سمرقند، دانشگاه دولتی بخارا، دانشگاه دولتی خوارزم، و دانشگاه اسلامی تاشکند نقش تعیین کننده داشته ام.

 

7- تهیه طرح جامع آموزش زبان انگلیسی برای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

1388