گروه های آموزشی

گرایش های رشته ی دیپلماسی و سازمانهای بین المللی

گرایش های رشته ی دیپلماسی و سازمانهای بین المللی

 

ردیف

 

نام گرایش

 

 

1

 

سازمانهای بین المللی و صلح و امنیت بین المللی

 

 

2

 

سازمانهای بین المللی و حقوق بین الملل

 

 

3

 

سازمانهای بین المللی و حقوق بشر

 

 

4

 

سازمانهای بین المللی و محیط زیست

 

 

5

 

دیپلماسی در سازمانهای اقتصادی بین المللی

 

 

6

 

دیپلماسی نوین