گروه های آموزشی

سر فصل و عناوین دروس پیش نیاز دیپلماسی

کد درس

 

دروس پیشنیاز رشته مطالعات منطقه ای

 

شماره درس

 

تعداد واحد

002

کارورزی1 (IT)

73002

1

کارورزی2 (مقدمات ریاضی)

73004

1

کارورزی3 (کارآموزی در ادارات وزارت امور خارجه)

73006

1

کارورزی 4 (کارگاه های آموزشی)

73008

1

003

زبان تخصصی اول: انگلیسی 1

51001

1

انگلیسی2

51002

1

انگلیسی3

51003

1

انگلیسی4

51004

1

زبان تخصصی دوم: 1 ( متناسب با گرایش)

41001

1

زبان تخصصی دوم 2

41002

1

زبان تخصصی دوم 3

41003

1