گروه های آموزشی

سر فصل و عناوین دروس اختصاصی دانشکده مطالعات منطقه ای

دروس عمومی ( اعتقادی و سیاسی)

دروس عمومی سیاسی

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

77002

انقلاب اسلامی ایران

2

77004

محیط استراتژیک ایران

2

77006

اصول و فنون مذاکره

2

77008

تاریخ تمدن اسلام و ایران

2

77010

دیپلماسی عمومی و قدرت نرم

2

77012

حقوق دیپلماتیک و کنسولی

2

76040

سیاست خارجی ج.ا.ایران (ویژه گروه دیپلماسی)

2

74030

دیپلماسی در سازمانهای بین المللی (ویژه گروه مطالعات)

2

 

دروس عمومی اعتقادی

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

75005

دیپلماسی و روابط بین الملل در اسلام

2

75006

نظام سیاسی و دولت در اسلام

2

75007

اسلام و حقوق بین الملل

2

75008

جامعه شناسی ادیان جهان

2

75009

بررسی شبهات دینی و مذهبی

2

75010

اخلاق و احکام مأموریتی

2

توجه: گذراندن کلیه دروس عمومی الزامی می باشد.