گروه های آموزشی

سر فصل و عناوین دروس پیش نیاز گرایش مطالعات ایران

دروس پیش نیاز

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

زبان انگلیسی

2

2

زبان فارسی

2