گروه های آموزشی

سر فصل و عناوین دروس پایه رشته مطالعات منطقه ای

 

کد درس

 

دروس پایه رشته مطالعات منطقه ای

 

 

شماره درس

 

تعداد واحد

11

سیاست بین الملل

741011

2

12

تحولات نظری در روابط بین الملل، جهانی شدن و منطقه گرایی

741012

2

13

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

741013

2

14

اقتصاد سیاسی بین الملل

741014

2

15

نظام امنیت بین المللی و منطقه ای

741015

2

001

روش پژوهش در روابط بین الملل

741016