اداره آموزش های حرفه ای و تخصصی

اداره آموزش های حرفه ای و تخصصی

اداره آموزش های حرفه ای و تخصصی دانشکده در چارچوب وظایف خود به عنوان یک نهاد آموزشی وابسته به وزارت امور خارجه مجموعه متنوعی از آموزش های تخصصی را در حوزه های دیپلماتیک، درون سازمانی و برون سازمانی با هدف ارتقا بخشیدن به دانش تخصصی در سطح استانداردهای متعارف جهانی و اولویت بخشیدن به آموزش مهارت های کاربردی سیاسی و بین المللی بر عهده دارد. بخش آموزش های تخصصی (دوره های کاربردی کوتاه مدت)‌ دانشکده همزمان به نیازهای مخاطبان خارجی و داخلی توجه نموده است. اهم فعالیت های اداره آموزش های حرفه ای و تخصصی در چارچوب برگزاری دوره آموزش های دیپلماتیک ویژه دیپلماتهای خارجی، دوره آشنایی با ایران معاصر و دوره ها و کارگاه های آموزشی داخلی صـورت می گیرد.