برنامه های آتی دوره ها و کارگاه های آموزشی

اداره آموزشهای حرفه ای و تخصصی آمادگی برگزاری دوره ها و کارگا های آموزشی کوتاه مدت در حوزه های تخصصی فوق الذکر برای سازمانهای دولتی و     غیر دولتی و علاقمندان آزاد به شرکت در دوره ها را دارد.