برنامه های آتی آموزش های دیپلماتیک ویژه

با عنایت به رویه کاری و برنامه ریزی سالیانه اداره آموزش های حرفه ای و تخصصی مبنی بر برگزاری چندین دوره آموزش دیپلماتیک در هر سال، این اداره آمادگی برگزاری دوره های آموزش دیپلماتیک برای دیپلمات های جوان کشورهای درخواست کننده را با هماهنگی با ادارات مربوطه و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای متقاضی دارد.