معرفی دوره ها و سوابق آموزش های دیپلماتیک ویژه

اداره آموزش های حرفه ای و تخصصی دانشکده روابط بین الملل از سال 1371 فعالیت خود را در زمینه برگزاری دوره های آموزش دیپلماتیک برای دیپلماتهای جوان خارجی کشور های دوست و همسو آغاز نموده است و تاکنون - طی بیست سال- موفق به برگزاری 79 دوره برا ی 1200 دیپلمات در سطوح مختلف از 65 کشور جهان گردیده است.